Общи Условия

Общи условия за използване на Информационен интернет портал

„Заложи на себе си, не на хазарта. Не ставай зависим!“

I. Общи разпоредби

Този Информационен интернет портал „Заложи на себе си, не на хазарта. Не ставай зависим!“ („Порталът“) се създава в изпълнение на стартиралата Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година („Програмата“).

Това е Програма на Министерството на младежта и спорта която цели изграждане на социално отговорно поведение в съответствие с принципите на Закона за младежта, приоритетите на Националната стратегия за младежта и европейската политика за младежта.

Порталът е създаден в изпълнение на проект № НПИМД-Н2-Т1-076/2021 по индекса на Министерството на младежта и спорта с наименование „Заложи на себе си, не на хазарта. Не ставай зависим!“ („Проекта“).

Кампаниите, които се провеждат в този Портал и свързаните с него информационни канали са насочени към изграждане на умения за разпознаване на видовете хазартна зависимост.

Порталът съдържа информация за провеждане на прояви със спортен характер за насърчаване на здравословен начин на живот като превенция на хазартната зависимост сред младите хора.

В Портала ще намерите информация за публичните събития и различни възможности за практикуване на спорт и други дейности в свободното време като алтернатива на хазартната зависимост.

Инициативите, които се обявяват в този Портал и в различни социални мрежи, в които са създадени акаунти с наименованието на Проекта, са насочени към подпомагане на младите хора в предпазването от и преодоляването на хазартната зависимост.

Тук може да намерите информация за обученията, които се провеждат за изграждане на умения за разпознаване на видовете хазартна зависимост и нейната превенция.

Целевата група на Проекта са млади хора между 15 и 29 години.

1. Общите условия, предмет на този Договор, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас като потребител и Сдружение с нестопанска цел в обществена полза ”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХАЗАРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ” („Сдружение БАХД“, „Сдружението“ или „БАХД“) като бенефициер по Проекта и доставчик на използваните от вас услуги. Важно е да отделите време да прочетете този текст внимателно. В случай на противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в Общите условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

Достъпът до услугите, които се предоставят се осъществява чрез мрежата World Wide Web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните. 

2. Страни по този Договор сте вие в качеството ви на потребител, който е осъществил достъп до Портала иСдружение БАХД – като доставчик на услугата и/или като легитимирана страна по силата на договорно правоотношение с партньор.

Партньор“ е всяко лице, с което Сдружението се намира в договорни отношения и което има право да предоставя допълнителна информация за предоставяните от него услуги. 

Сдружението е юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза изразяваща се в информационна, консултантска и координационна дейност, свързана със затвърждаването на върховенството на закона, принципите на правовата държава и на гражданското общество в българската икономика по отношение на хазартните услуги и дейности. Адресът на управление е: гр. София, 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, ет. 3 и електронния адрес е: office@bgaa.bg

3. Използването на услугите на Портала се регулира от условията на настоящия Договор и има задължителен характер. Ако не е прието друго, споразумението ни с вас винаги включва като минимум тези условия, наричани по-долу „Общи  условия за ползване“.

Вашето споразумение с нас включва и всички допълнителни условия – отделни регулации, съобщения или допълнения, оповестени от Сдружението и имащи отношение към правилата на ползване.

Когато за дадена услуга важат специални или допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях в информацията за самата услуга. Ваше задължение е да се информирате за специалните регулации, ако съществуват такива, преди да ползвате съответната услуга.

4. С факта на използването на Портала се счита, че приемате настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте настоящия Портал.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия за ползване, изброените понятия имат следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко  физическо лице, което използва някоя от услугите на Портала.

„УСЛУГА/И“ на Портала включват достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Портала.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Сдружението се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребителите на Портала.

„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

III. Авторски права

1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Сдружението са негова собственост и са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в Портала в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не пречи на предоставянето на информационните услуги. При споделяне на съдържание, генерирано от екипа на Сдружението всеки потребител е длъжен да обозначи името на Портала и да посочи линк към него.

3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Сдружението запазва правото си да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

4. Възпроизвеждането на цели или части от текстове и/или изображения става след изричното разрешение на техния автор, освен когато това е в допустимия от закона обем и за допустимите от закона цели (информационно отразяване, представяне на новина, клипинг, изготвяне на публицистичен материал с позоваване на автора и др. подобни).

6. Всяко възпроизвеждане, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Сдружението за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие/бездействия.

IV. Органичаване на отговорността

Сдружението прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация в Портала, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сдружението не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Портал. Цялата информация на Портала се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Сдружението за нейната ненакърнимост и безопасност от злоумишлени действия на трети лица.

Сдружението не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този Портал.

Сдружението не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Портал съдържа препратки.

Сдружението има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Портала.

V. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да ползва услугите на Портала в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия за ползване.

VI. Промени

Сдружението запазва правото си да извършва промени в настоящите Общи условия  по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Портала, заедно със съобщение за промените.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 15 март 2021 година.

Информационния портал „Заложи на себе си, не на хазарта. Не ставай зависим!“ е създаден с финансиране

одобрено от  Министерството на младежта и спорта в изпълнение на Националната програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта, в изпълнение на проект № НПИМД-Н2-Т1-076/2021