За Нас

След приемането на измененията в Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) група млади хора с опит в областта на аудиовизуалните медийни услуги, дигиталния маркетинг, правото и психологията инициирахме създаването на неправителствена организация като нестопанска и неполитическа структура, която да работи в полза на обществото.

Сдружение  ”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХАЗАРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ” е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 17.07.2020 г. с ЕИК 206166550.

Първите инициативи на Сдружението са свързани с организиране на дискусии и участие в общественото обсъждане на редица нормативни актове в областта на хазарта.

Основните цели на Сдружението са:

Обединяване на усилията на нашите членове за устойчиво развитие на цялостния процес по хармонизация на българското законодателство в областта на хазарта, популяризиране и утвърждаване на най-добрите практики в хазартната и игралната индустрия, подпомагане на физическата култура, спортната интеграция, здравеопазването, образованието и технологиите.

Конкретните цели на Сдружението са:

1. анализиране, разяснителна работа, обучение на кадри, дискутиране и изработване на предложения за законодателни промени, мониторинг и непосредствен обществен контрол на националното законодателство в областта на хазарта, рекламата, електронните разплащания, защитата на лични данни, честната игра и отговорното залагане;

2. вземане на участие във вътрешни и международни програми и проекти за насърчаване и подпомагане на хармонизация на българското законодателство с правото на Европейската общност и с най-добрите европейски практики в областта на хазартните игри и дейности;

3. създаване и развитие на контакти с неправителствени и международни организации за съвместна работа по създаване на конкретни законопроекти и проучване на законодателния опит на действащи членове на Европейската общност в областта на хазарта и свързаните с него дейности;

4. съчетаване на националния бит, култура и традиции в българското хазартно законодателство с европейските препоръки, ценности и стандарти;

5. участие в национални и международни програми  за провеждане на отговорна игра, надеждни платежни услуги, облачни технологии, както и превенция и лечение на зависимости.

Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр. София, 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, ет. 3 и електронния адрес е: office@bgaa.bg